Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Mères porteuses. Va-t-on en France pouvoir "acheter" des enfants ? | Page d'accueil | L'homoparentalité en question. Et l'enfant dans tout ça ? Béatrice Bourges »

01/06/2008

Adoption : protection de l'enfant ou commerce d'enfants ?

1767171422.jpgInvitation à un forum de discussion à Amsterdam (NL).

 

Le groupe de recherche JJAG des étudiants de la 4e année formation Sociale des Services Juridiques de l'Université d'Amsterdam, présentera sa thèse et son rapport concernant l'adoption internationale le vendredi 6 Juin 2008 de 10.00 à 14.00 heures à l'Université d'Amsterdam (bureau 10.16), James Wattstraat 77-79 à Amsterdam.
 
Des histoires inquiétantes relatives à d'éventuels actes illégaux et répréhensibles dans l'adoption internationale sont de plus en plus révélées par la presse. Dans le cadre de son travail de fin d'études, JJAG organise un forum de discussion où les sujets suivants parmi d'autres seront abordés :
 
- L'adoption est-elle encore une mesure de protection de l'enfance ou a t'elle tendance à devenir une forme déguisée de commerce enfants?
 
- Les adoptions vont-elles dans le sens de l'intérêt de l'enfant ou plutôt dans le sens du désir (légitime) d'enfant des parents adoptants ?
 
- La surveillance actuelle aux Pays-Bas, est-elle suffisante pour garantir la pureté, le sérieux et la précision de la méthode de travail du pays d'origine ?


 
Compte tenu des résultats de l'investigation, il existe jusqu'à présent suffisamment de preuves pour se poser des questions graves et douter sérieusement de la qualité de la procédure actuelle de l'adoption. Les nombreuses imprécisons et ambiguités politiques dans la loi semble être l'espace ouvert pour d'éventuels abus, tels que cas Rahul en l'Inde  , Jade en Corée du Sud, bébé Donna en Belgique et la situation dans les provinces du Hunan en Chine, pour n'en citer que quelques exemples. JJAG souligne donc la nécessité d'un débat national de fond !


 
Dès lors, nous vous invitons à participer à ce débat, pour faire connaître votre propre vision relative sur la question de l'adoption intercontinentales et pour entendre les opinions des autres participants.


Diverses parties ont déjà promis leur coopération, à savoir:
-- Prof M. Paul Vlaardingerbroek, professeur de droit des personnes et de la famille;
-- M. H.W.S. Westra BSc MA, président de United International Adoptees, et
-- Mme drs Roelie Post, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne qui a gérer pendant des années le dossier des enfants roumains (voir son livre-témoignage).


 
Êtes-vous intéressés par ce sujet ?


 
Les inscriptions, les questions ou informations supplémentaires peuvent être envoyées par email à: discussieforumadoptie@gmail.com ou appelez Gudrun Hakkaart (0616 435 250) ou Ustasia Apolonia (0652 020 730).
 
Soyez à l'heure, parce qu'il y a seulement un nombre limité de places disponibles!
 
Cordialement,
L'équipe de recherche JJAG
 
 

* * *


Adoptie: kinderbescherming of kinderhandel. Uitnodiging discussieforum in Amsterdam


 
Onderzoeksgroep JJAG, 4e jaars studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam, presenteert op vrijdag 6 juni 2008 van 10.00 - 14.00 uur op de Hogeschool van Amsterdam (zaal 10.16), James Wattstraat 77-79 te Amsterdam, hun scriptie en adviesrapport Interlandelijke Adoptie.


 
Verontrustende verhalen met betrekking tot mogelijke misstanden bij Interlandelijke Adoptie bereiken steeds meer de pers. In het kader van de afstudeeropdracht organiseert JJAG een discussieforum waarin onder andere onderstaande onderwerpen aan bod komen:
- Is adoptie nog wel een kinderbeschermingmaatregel of neigt het meer naar een verkapte vorm van kinderhandel?
- Gaat adoptie nog wel om het belang van het kind of meer om de (legitieme) kinderwens van de wensouders?
- Is het huidige toezicht vanuit Nederland voldoende om de zuiverheid en zorgvuldigheid in de werkwijze van het land van herkomst te kunnen garanderen?


Gezien de onderzoeksresultaten tot nu toe, zijn er voldoende aanwijzingen om ernstige vragen te stellen over de kwaliteit van de huidige adoptieprocedure. De vele beleidsmatige onduidelijkheden in de wet lijken ruimte open te laten voor mogelijke misstanden, zoals casus Rahul uit India, Jade uit Zuid-Korea, baby Donna uit België en de situatie Hunan in China, om slechts enkele voorbeelden te noemen. Daarom benadrukt JJAG de noodzaak voor een inhoudelijk nationaal debat!


 
Bij deze nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit debat, om uw eigen visie met betrekking tot het onderwerp Interlandelijke Adoptie kenbaar te maken en de mening van de andere deelnemers te horen.


Diverse partijen hebben reeds hun medewerking toegezegd, te weten:
- Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar Personen- en familierecht;
- Dhr. H.W.S. Westra BSc MA, voorzitter van United Adoptees International; en
- Mw. drs. R. Post, oud ambtenaar Europese Commissie die jarenlang het dossier Roemeense kinderen onder haar hoede had.


 
Bent u ook geïnteresseerd in dit onderwerp? Discussieer mee op bovenstaande datum! Aanmelden kan tot en met 13 mei 2008.
Voor aanmelding, vragen of aanvullende informatie kunt u mailen naar: discussieforumadoptie@gmail.com of bellen met Gudrun Hakkaart (0616 435 250) of Apolonia Ustasia (0652 020 730).
Wees op tijd, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!


 
Vriendelijke groet,
Onderzoeksgroep JJAG

 

Source : Better Care Network Netherlands

 

-> Symposium'Interlandelijke Adoptie, Kinderbescherming of Kinderhandel'.
De gelederen worden gesloten


Tijdens het symposium werd opnieuw duidelijk dat het hele onderwerp met betrekking tot adoptie met name een monoloog lijkt tussen 'ketenpartners' en de diplomatieke diensten. Opnieuw - en illustratief - werd de United Adoptees International (UAI) in het geheel genegeerd en de opmerkingen en vragen die vanuit de UAI werden gesteld niet beantwoord. Het bleek, zoals ook al eerder dit jaar in Brussel tijdens het Symposium van 'Terre des Hommes', dat de gelederen tussen de genoemde partijen zich sluiten.

Lees verder ...

 

-> Deelnemers Symposium 'Interlandelijke Adoptie, 'kinderbescherming of kinderhandel' boos over opdrachtgever


Afgelopen vrijdag werd het onderzoeksrapport 'Interlandelijke adoptie, kinderbescherming of kinderhandel' door omstanders met enige gehoon en cynisme ontvangen toen bekend werd dat de UAI het rapport en onderzoeksteam had begeleid in haar procesgang.

Lees verder ...

 

-> Kinderhandel en adoptie - een goede zaak?

Vrijdag 6 juni nam Roelie Post deel aan een Panel georganiseerd door vier studentes van de Hoge School Amsterdam: Adoptie, Kinderbescherming of Kinderhandel

UAI voorzitter Hilbrand Westra opende de dag met een indringende speech waarin hij adoptie plaatste in een breder verband van uitbuiting van armoede, van de ongelijkheid van de ontvangende en zendende landen en de vraag stelde wie met adopties zijn gediend, de wensouders of het kind.

Zijn betoog werd door veel van de aanwezigen, veelal zelf adoptie-ouder, sceptisch ontvangen en als 'persoonlijk' en 'overdreven' ter zijde gelegd.

En gedurende de discussie bleek weer eens dat kinderhandel met als uitkomst adoptie niet als schokkend wordt ervaren en ook niet strafrechtelijk te vervolgen is.
Maar ook dat de belanghebben niet bereid zijn de discussie aan te gaan met de geadopteerden.

Lees verder ...